Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ADVERTENTIES DENTIST NEWS

 

 

 

 1. Toepasselijkheid

 

 • 1.1 Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten aangaande de publicatie van advertenties in de ruimste zin, product-informatie, advertorials, online banners edm. in de producten van DENTISTNEWS, dit zowel in print (het periodiek magazine) als in de digitale producten (website, newsletter, enz.)

 

 • 1.2 DENTISTNEWS is een geregistreerd merk dat eigendom is van de NV APOLLONIA, KBO nr. 0442.076.213 met maatschappelijke zetel te 8900 IEPER, Adriaansensweg 26 en correspondentieadres: 8900 IEPER, Haiglaan 20, info@dentistnews.be. Deze entiteit geldt dan ook als dienstverlener in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, verder “DENTISTNEWS”.

 

 • 1.3 De “Opdrachtgever” is de partij die advertentieruimte of diensten wenst aan te kopen en zodoende DENTISTNEWS gelast tot het publiceren van deze advertenties en het uitvoeren van deze diensten.

 

 • 1.4 Onderhavige voorwaarden zijn steeds van toepassing op de contractuele relatie tussen DENTISTNEWS en de Opdrachtgever en hebben – behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord tussen partijen – steeds voorrang op enige andere voorwaarden vanwege de Opdrachtgever.

 

 • 1.5 De Opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden en erkent hiervan kennis te hebben genomen door het accepteren van een door DENTISTNEWS uitgebrachte offerte of door het loutere feit een bestelling te plaatsen bij DENTISTNEWS. Iedere afwijking van deze voorwaarden geldt slechts in voorkomend geval deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en dient beperkt te worden geï Enige uitzondering op deze algemene voorwaarden dient dan ook bij iedere volgende overeenkomst wederom uitdrukkelijk te worden bevestigd.

 

 • 1.6 De algemene voorwaarden vanwege DENTISTNEWS zullen steeds te raadplegen zijn op haar website: www.dentistnews.be.

 

 1. Totstandkoming

 

 • 2.1 Offertes gericht aan Opdrachtgevers dienen slechts tot het verstrekken van informatie van de Opdrachtgever en gelden niet als aanbod van

 

 • 2.2 Iedere offerte vanwege DENTISTNEWS is steeds slechts van toepassing zolang de advertentieruimte of diensten niet voordien door een andere partner werd gereserveerd of geboekt. DENTISTNEWS behoudt zich het recht voor om haar offertes en hierin voorziene prijzen te wijzigen tot op het ogenblik van de bevestiging door DENTISTNEWS van de door de Opdrachtgever geplaatste bestelling.

 

 • 2.3 Een geplaatste bestelling geldt als onherroepelijk aanbod van de DENTISTNEWS is slechts gebonden vanaf het ogenblik dat zij overgaat tot de bevestiging van de bestelling en het verzenden van de bestelbon. De bestelbon zal steeds de bestelde advertentieruimte of diensten bevatten evenals de hiervoor overeengekomen vergoeding.

 

 1. Diensten en prijzen

 

 • 3.1 Alle door DENTISTNEWS aangeboden producten zijn terug te vinden in de door DENTISTNEWS verstrekte mediaplan. Alle door DENTISTNEWS op haar website of in offertes en bestelbonnen opgegeven prijzen gelden per advertentie (tenzij anders aangeduid gelden zij voor zowel Franstalige als Nederlandstalige versies), zijn exclusief BTW en DENTISTNEWS behoudt zich het recht om kennelijke vergissingen of fouten in de prijsopgave te herstellen.

 

 1. Verbintenissen Opdrachtgever

 

 • 4.1 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe uiterlijk op de door DENTISTNEWS aangegeven en in het media-plan opgenomen data het nodige materiaal (tekst, afbeeldingen, video’s, enz.) aan DENTISTNEWS over te maken teneinde de advertenties te publiceren en de diensten te verlenen. In voorkomend geval het nodige materiaal niet tijdig wordt overgemaakt staat het DENTISTNEWS vrij geen advertenties vanwege de Opdrachtgever op te nemen zonder dat dit tot enige korting of vermindering van de overeengekomen prijs of een schadevergoeding kan leiden.

 

 • 4.2 Het aan te wenden materiaal dient steeds te beantwoorden aan de vooraf meegedeelde technische en praktische specificaties (waaronder grootte, resolutie, taal, papier, enz.). Indien het aangeleverde materiaal niet kan worden gebruikt dan staat het DENTISTNEWS vrij om zelf de nodige aanpassingen door te voeren en de eventuele kosten hieraan verbonden door te rekenen aan de Opdrachtgever. Indien het materiaal niet wordt aangeleverd in dezelfde taal als het publicatiemedium is DENTISTNEWS gerechtigd zelf te beslissen of zij deze advertentie al dan niet in het betreffende medium opneemt. Dit kan geenszins leiden tot enige korting of schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

 

 • 4.3 De Opdrachtgever is ertoe gehouden steeds de nodige intellectuele eigendomsrechten te bezitten teneinde het materiaal aan te wenden binnen het kader van de overeenkomst tussen partijen.

 

 • 4.4 Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat de nodige gegevens voor het presteren van de diensten correct aan DENTISTNEWS worden verstrekt. Enige foutieve dienstverlening op basis van verkeerde of ontbrekende gegevens vanwege de Opdrachtgever kan niet ten laste van DENTISTNEWS worden gelegd.

 

 • 4.5 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanwege DENTISTNEWS is het de Opdrachtgever niet toegestaan de door hem bestelde producten en advertentieruimte aan een derde partij te verkopen of over te dragen.

 

 • 4.6 De geplaatste bestelling kan niet eenzijdig door de Opdrachtgever worden herroepen. In voorkomend geval heeft DENTISTNEWS steeds het recht om de volledig overeengekomen vergoeding aan te rekenen aan de Opdrachtgever.

 

 1. Verbintenissen DENTISTNEWS

 

 • 5.1 DENTISTNEWS verbindt zich ertoe, nadat een bestelling conform artikel 2 van deze algemene voorwaarden werd geplaatst, om het tijdig aangeleverde materiaal binnen de overeengekomen publicaties op te nemen en te verdelen. Dit maakt dan ook de prestatie vanwege DENTISTNEWS uit.

 

 • 5.2 Specifieke voorkeuren die door de Opdrachtgever worden aangegeven (zoals plaatsing, pagina’s, enz.) zullen door DENTISTNEWS in de mate van het mogelijke worden gerespecteerd. Een gebrek hieraan kan geenszins tot een lagere prijs of tot enige schadevergoeding leiden.

 

 1. Betalingen

 

 • 6.1 Nadat de aangekochte diensten door DENTISTNEWS werden geleverd zal zij overgaan tot facturatie van de overeengekomen vergoedingen. De betaling van deze vergoedingen dient te gebeuren binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit zonder enige mogelijkheid tot schuldvergelijking.

 

 • 6.2 Betaling wordt geacht plaats te vinden op de maatschappelijke zetel van DENTISTNEWS en op het moment waarop de rekening van DENTISTNEWS wordt gecrediteerd.

 

 • 6.3 Indien betaling binnen de in art. 6.1 gestelde termijn niet heeft plaatsgevonden, dan is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met ingang van de dag waarop die termijn verstrijkt, over het gehele factuurbedrag een rente verschuldigd  van 1 procent per maand en dit a rato voor de lopende maand tot aan de dag der algehele voldoening.

 

 • 6.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als  buitengerechtelijke, voor DENTISTNEWS verbonden aan de invordering van aan haar verschuldigde bedragen, komen ten laste van de nalatige Opdrachtgever.
  Zodra de betaling niet tijdig binnen de door artikel 6.1 gestelde termijn heeft plaatsgevonden is de Opdrachtgever dan ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag of het niet tijdig voldane gedeelte daarvan, met een minimum van 150 EUR. Het staat DENTISTNEWS steeds vrij haar hogere werkelijke kosten aan de Opdrachtgever door te rekenen.

 

 • 6.5 In voorkomend geval er betalingsverzuim of het optreden van omstandigheden, die aanleiding geven tot ernstige twijfels over de kredietwaardigheid van de klant, heeft DENTISTNEWS het recht om onmiddellijke betaling van alle vorderingen voor openstaande facturen te eisen. Bovendien heeft DENTISTNEWS in dit geval het recht om voorschotten te eisen voor openstaande of nieuwe bestellingen. Het staat DENTISTNEWS steeds vrij een (al dan niet gehele) voorafbetaling van de bestellingen door de Opdrachtgever te vereisen.

 

 1. Wanprestatie / Overmacht

 

 • 7.1 ndien de Opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met DENTISTNEWS voortvloeiende verplichtingen niet stipt nakomt, heeft DENTISTNEWS het recht nakoming van al haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met de Opdrachtgever - na voorafgaande ingebrekestelling - geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding. Al hetgeen de Opdrachtgever na ontbinding aan DENTISTNEWS verschuldigd is, wordt terstond

 

 • 7.2 DENTISTNEWS behoudt zich steeds het recht voor om mits een geldige reden eventuele bestellingen en reeds verkochte advertentieruimte te annuleren. In voorkomend geval zal geen vergoeding worden aangerekend aan de Opdrachtgever en zal DENTISTNEWS evenmin een schadevergoeding verschuldigd zijn.

 

 • 7.3 Ingeval van overmacht zal DENTISTNEWS gerechtigd zijn te harer keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te DENTISTNEWS dient hiervan de Opdrachtgever terstond schriftelijk mededeling te doen.
  Onder overmacht wordt verstaan, elke van de wil van DENTISTNEWS onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, of waardoor de nakoming van de leveringsverplichting in redelijkheid niet meer van DENTISTNEWS gevergd kan worden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval onder meer: oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, brand, storm, bliksem, overstroming, blokkade, mislukking van de oogst, staking, pandemie/epidemie, overheidsmaatregelen, zoals inbeslag-neming, het niet- verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoer verboden, edm..

 

 1. Gebreken en klachten

 

 • 8.1 Eventuele klachten over gebreken of niet-conformiteit van door DENTISTNEWS geleverde producten en diensten dienen, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, uiterlijk binnen 7 dagen na publicatie schriftelijk aan DENTISTNEWS te worden gemeld. Het protesteren van een door DENTISTNEWS uitgebrachte factuur dient binnen een periode van 14 dagen nadat de factuur werd overgemaakt te geschieden.

 

 • 8.2 Na het verstrijken van bovenvermelde termijnen wordt de wederpartij geacht de diensten te hebben goedgekeurd en eventuele facturen te hebben aanvaard. Klachten hoeven in dat geval niet meer door DENTISTNEWS in behandeling te worden genomen.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 • 9.1 DENTISTNEWS aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor enige klachten of schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, veroorzaakt of ontstaan door het materiaal dat door de Opdrachtgever werd aangeleverd. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe DENTISTNEWS integraal op eerste verzoek hiertoe te vrijwaren voor elke vordering die tegen haar zou worden ingesteld naar aanleiding van de uitvoering van de dienstverlening.

 

 • 9.2 Evenmin kan DENTISTNEWS jegens de Opdrachtgever of een derde aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, omzetderving, verlies van een kans, schade of kosten, die op welke wijze dan ook zijn ontstaan.

 

 • 9.3 In overige gevallen (zoals drukfouten, vergissingen, onduidelijke weergave van tekst en/of beeld, een beperkter bereik dan normaal, enz.) is DENTISTNEWS slechts aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden schade indien de Opdrachtgever bewijst dat het ontstaan van de schade te wijten is aan opzet of een zware fout van DENTISTNEWS, haar medewerkers of vertegenwoordigers.

 

 • 9.4 De omvang van de aansprakelijkheid van DENTISTNEWS voor door de Opdrachtgever geleden schade is in ieder geval steeds beperkt tot de vergoeding voor de geleverde diensten en producten die tussen partijen werd overeengekomen. Geen beroep op enig beding tot beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze voorwaarden kan worden gedaan door degene die de schade opzettelijk, door grove fouten of bewust roekeloos heeft veroorzaakt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, dan wel met betrekking tot garanties.

 

 1. Bescherming van persoonsgegevens

 

 • 10.1 Teneinde haar activiteiten uit te voeren en te voldoen aan de door haar aangegane verbintenissen dient DENTISTNEWS persoonsgegevens van de Opdrachtgever en eventuele derden te verwerken. In dat geval wordt de Opdrachtgever vooraf op de hoogte gebracht en worden de gegevens verwerkt overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens - Algemene Verordening Gegevensbescherming "AVG".

 

 • 10.2 De identificatie- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever of zijn/haar medewerkers zijn noodzakelijk voor het beheer van de toegekende opdracht en onze commerciële relaties. Zij kunnen worden doorgegeven aan ondernemingen die hiertoe bepaalde diensten leveren, zoals ondernemingen die belast zijn met de uitvoering van de diensten en bestellingen evenals het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan. Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor beveiligingsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen en om de op de website aangeboden diensten te verbeteren en te personaliseren.

 

 • 10.3 Overeenkomstig de AVG beschikken de betrokkenen over een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. Voor elk verzoek hiertoe kan DENTISTNEWS worden aangeschreven via het in artikel 1 vermelde e-mailadres, vergezeld van de vermelding van hun volledige contactgegevens.

 

 • 10.4 De Opdrachtgever en eventuele betrokkenen kunnen meer informatie vinden over de verwerking van persoonsgegevens, alsmede over zijn of haar rechten die daaruit voortvloeien, in de privacyverklaring voorzien op de website van DENTISTNEWS: https://www.dentistnews.be/nl/privacy-policy/.

 

 1. Algemene bepalingen

 

 • 11.1 Indien een of meerdere bepaling(en) van deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de wettelijke bepalingen van openbare orde, blijft de geldigheid en de afdwingbaarheid van deze algemene voorwaarden onaangetast. De artikelen van de algemene voorwaarden zijn deelbaar.

 

 • 11.2 Alle elementen van de website van DENTISTNEWS zijn en blijven exclusief haar intellectuele eigendom. Niemand mag de elementen van de website reproduceren, exploiteren, heruitzenden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, ongeacht of het om software, beeld of geluid gaat. Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

 

 • 11.3 Op de overeenkomsten tussen DENTISTNEWS en haar Opdrachtgevers is het Belgisch recht van toepassing.

 

 • 11.4 Iedere correspondentie ten aanzien van DENTISTNEWS in verband met deze overeenkomst tussen partijen geschiedt op het correspondentieadres, of per email, conform de in artikel 1.2 opgenomen gegevens.

 

 • 11.5 Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Ieper, die exclusief bevoegd zijn.