Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING DENTIST NEWS

DentistNews (Apollonia) verbindt zich ertoe elke geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. In onderstaande privacyverklaring lichten wij u dan ook in over de wijze waarop DentistNews uw persoonsgegevens verzameld, hoe zij deze gegevens verwerkt en waarom deze gegevens worden verwerkt. Eveneens wordt uiteengezet welke rechten u hieromtrent heeft.

 

DentistNews is een geregistreerd merk dat eigendom is van de NV APOLLONIA (verder ‘DentistNews’), KBO nr. 0442.076.213 met maatschappelijke zetel te 8900 IEPER, Adriaansensweg 26 en correspondentieadres: 8900 IEPER, Haiglaan 20, info@dentistnews.be. NV APOLLONIA is dan ook de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van de betrokken persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Geanonimiseerde gegevens zijn dan weer geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren, bijvoorbeeld: statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina's.

 

Welke gegevens verzamelt DentistNews?

 

De gegevens die door DentistNews worden verzameld zijn afhankelijk van de wijze waarop u met DentistNews in contact komt:

 

 • Bij het gebruik van de website worden volgende gegevens verzameld:
  • In principe kunt u de website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken.
  • Indien u het contactformulier op de website hebt ingevuld zullen wij de verstrekte gegevens uiteraard verwerken (waaronder voornaam, naam, email, en het bericht dat u ons meedeelt).
  • Occasionele gegevens die via Google Analytics voor statistische en technische redenen worden verwerkt.
  • Persoonlijke gegevens die eventueel worden gedeeld via een openbaar platform.
 • Bij het contact met DentistNews, het deelnemen aan acties of bij het gebruik van onze mobiele applicaties kunnen volgende gegevens worden verwerkt:
  • Uw voornaam, naam, email, de reden voor het contact, telefoonnummer, emailadres, enz.
  • De taal waarin u wenst te communiceren.
 • Bij het plaatsen van een bestelling of publiciteit bij DentistNews
  • Uw voornaam, naam, email, telefoonnummer, contactgegevens, facturatiegegevens, onderneming, enz.
  • De door u geplaatste bestelling evenals eventuele bijhorende verzoeken.
  • De taal waarin u wenst te communiceren.
 • Bij het verrichten van redactioneel werk of inhoudelijke dienstverlening:
  • Uw voornaam, naam, email, telefoonnummer, contactgegevens, facturatiegegevens, onderneming, enz.
  • Uw CV en professionele ervaring
 • Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of u het DentistNews-magazine wenst te ontvangen:
  • Uw voornaam, naam, email, adres en eventueel telefoonnummer.
  • De taal waarin u onze nieuwsbrief of magazine wenst te ontvangen.

 

Eveneens bestaat de mogelijkheid dat wij u gegevens ontvangen via andere bronnen zoals (handels)partners. Dit zal enkel gebeuren indien u aangeeft dat deze gegevens eveneens aan derden kunnen worden overgedragen.

 

Waarvoor gebruikt DentistNews uw persoonsgegevens?

 

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bv. om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ...) of voor het doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (bv. om u nieuwsbrieven te versturen, om u de gevraagde informatie te verstrekken ...). We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679) zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

 

Wij verwerken u gegevens dan ook specifiek voor volgende doeleinden:

 

 • Het verzenden van ons magazine naar uw praktijk (print) en onze newsletter (digitaal) naar de personen die hierop zijn ingeschreven (toestemming & gerechtvaardigd belang).
 • Het realiseren van de bij DentistNews geplaatste bestellingen en advertenties evenals de bijhorende communicatie en het vervullen van haar contractuele verbintenissen (overeenkomst).
 • Het opvolgen van vragen en verzoeken van klanten, betrokkenen en derden (toestemming).
 • Het beheren en opvolgen van de organisatie en administratie (waaronder boekhouding) van DentistNews evenals het vrijwaren van haar (toekomstige) rechten (wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang).
 • Het beheer van onze website op de meest efficiënte manier en het gebruik hiervan te monitoren en te analyseren. In dit kader worden eveneens statistische en geanonimiseerde gegevens omtrent het gebruik aangewend om dit verder te optimaliseren en eventueel foutief gebruik te kunnen vaststellen (gerechtvaardigd belang);
 • Waar we een wettelijk recht of verplichting hebben om uw informatie te gebruiken of bekend te maken (bijvoorbeeld in verband met een onderzoek door een overheidsinstantie of in een juridisch geschil) (wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang)  

 

We kunnen uw informatie delen in volgende gevallen:

 

 • Uw informatie kan gedeeld worden met externe dienstverleners die bepaalde diensten verlenen in naam van DentistNews, zoals een bedrijf dat uw bestelling op uw adres aflevert of voor ons nieuwsbrieven verstuurt.
 • We gebruiken ook andere bureaus om evenementen, wedstrijden en merkprogramma’s te beheren waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Teneinde onze diensten te kunnen aanbieden evenals onze onderneming correct te laten werken doen wij eveneens beroep op dienstverleners die occassioneel toegang hebben tot persoonsgegevens (bv. de drukkerij, postdiensten, zelfstandige medewerkers, boekhouders, IT-dienstverleners, betaaldienstverstrekkers, ISP- en telefoniediensten, enz.).

 

Uw gegevens kunnen eveneens gedeeld worden met geselecteerde zakenpartners, maar pas nadat u daartoe uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

 

Aangezien deze externe partijen in aanraking kunnen komen met persoonsgegevens sluit DentistNews steeds de nodige verwerkersovereenkomsten met deze partijen af teneinde een adequate bescherming van de persoonsgegevens te kunnen verzekeren. Dit zorgt ervoor dat zij uw persoonlijke gegevens alleen kunnen gebruiken om diensten aan DentistNews of aan u te leveren en niet voor enig ander doel.

 

We kunnen informatie aan anderen (zoals overheids- of wetshandhavingsinstanties) verstrekken in goed vertrouwen dat dergelijke actie noodzakelijk is om: (i) onze algemene voorwaarden af ​​te dwingen of toe te passen; (ii) te voldoen aan alle juridische claims tegen DentistNews; (iii) de rechten, eigendommen of veiligheid van DentistNews beschermen; of (iv) de rechten, eigendommen of veiligheid van het publiek beschermen; (v) indien DentistNews hiertoe wettelijk of op basis van een gerechtelijke uitspraak verplicht is.

 

Als DentistNews betrokken raakt bij een fusie, overname, faillissement of andere transactie waarbij sommige of al onze activa worden verkocht, kan gebruikersinformatie, inclusief persoonlijke informatie die van u is verzameld via uw gebruik van onze website, worden opgenomen in de overgedragen activa. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, zullen we redelijke middelen gebruiken om u op de hoogte te stellen, hetzij via e-mail en / of een prominente melding op de website.

 

Sommige van onze externe serviceproviders die we gebruiken, zijn mogelijk buiten de EU gevestigd, maar we zullen persoonsgegevens alleen aan deze serviceproviders overdragen als we ervan overtuigd zijn dat er passende beschermingsniveaus en beveiligingscontroles zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

 

Wat is de juridische grondslag voor het verwerken van uw gegevens?

 

Onder de regelgeving inzake gegevensbescherming zijn wij verplicht om onze wettelijke reden en grondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens te vermelden.

 

DentistNews vertrouwt op uw toestemming om u newsletters en occasionele marketingcommunicatie te sturen. U kunt uw toestemming om deze berichten te ontvangen op elk moment intrekken door gebruik te maken van de afmeldknop in onze nieuwsbrieven. U ontvangt eveneens het DentistNews magazine gebaseerd op vrij raadpleegbare gegevens inzake uw tandartskabinet of onderneming of indien u zich hiervoor uitdrukkelijk inschrijft.

 

DentistNews verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens ook omdat deze nodig zijn voor:

 • Het nastreven van onze legitieme belangen;
 • Het voldoen aan onze verplichtingen jegens klanten als wij diensten aan hen verkopen.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Bij het bovenstaand overzicht van de verwerkingen werd de grondslag voor de geplande verwerking steeds tussen haakjes aangegeven.

 

Een aantal van de verwerkingen vanwege DentistNews worden verricht op basis van haar legitiem/gerechtvaardigd belang om deze verwerking uit te voeren. Bij deze verwerkingen heeft DentistNews steeds een afweging gemaakt tussen de belangen van de betrokkenen en haar klanten evenals haar belangen met het oog op de vlotte werking en het goede beheer en exploitatie van de activiteiten van DentistNews.

 

Uw rechten

 

Onder de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft U een aantal rechten met betrekking tot de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, namelijk:

 

 • Het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • Het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht om in bepaalde door de wetgeving vastgelegde omstandigheden uw gegevens te laten verwijderen, dit is het geval indien:
  • Indien de gegevens niet langer nodig om de doeleinden van de verwerkingen ervan te vervullen.
  • Indien u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond tot verwerking bestaat
  • Indien u uw recht op bezwaar hebt uitgeoefend en dit door DentistNews wordt onderzocht
  • Indien er sprake is van een onrechtmatige verwerking
 • Teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Het recht om in bepaalde omstandigheden de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid, namelijk om uw gegevens voor verschillende doeleinden te verkrijgen en opnieuw te gebruiken voor uw eigen doeleinden;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing evenals bij verwerkingen gebaseerd op het legitiem/gerechtvaardigd belang;
 • Het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering), wanneer dit een juridisch effect of een vergelijkbaar significant effect op u heeft; en om schadevergoeding te eisen voor schade veroorzaakt door een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Bent u gevestigd in Frankrijk, dan hebt u daarenboven het recht om algemene of specifieke regelingen te treffen voor de opslag en verstrekking van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

 

Als U een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op info@dentistnews.be.

 

U bezit ook steeds het recht een klacht neer te leggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT (GBA)

1000 Brussel, Drukpersstraat 35

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

 

DentistNews (Apollonia) bewaart uw gegevens

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, rekening houdende met onze mogelijke wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u.


Als uw uitdrukkelijke toestemming de rechtsgrond voor de verwerking is, zullen we uw persoonsgegevens bewaren zolang deze toestemming niet werd ingetrokken. Het staat de u steeds vrij om uw toestemming in te trekken, dit al dan niet via de hiervoor voorziene mogelijkheden tot uitschrijven of het zenden van een email naar info@dentistnews.be.

 

DentistNews doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens op een veilige manier op te slaan en te verwerken. Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van gegevens te behouden en het juiste gebruik van persoonlijke gegevens te garanderen, controleren wij onze procedures regelmatig en passen wij deze aan indien noodzakelijk. Door deze technische en organisatorische maatregelen te nemen tracht DentistNews het verlies, de vernietiging of de niet toegestane verdeling en doorgifte van deze gegevens te vermijden.